Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R106727

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: JAS GROUP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68207/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 47 432 454

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2013

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 68207 / L
Deň zápisu: 09.10.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VRUGOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Świętokrzyska 30/63, Názov obce: Warszawa, PSČ: 00-116 , Štát: Poľská republika , IČO 366054268

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.05.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím konkurzného súdu o ukončení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 7K/14/2022 - 155 zo dňa 30.05.2023, ktorým bolo konkurzné konanie voči dlžníkovi JAS GROUP s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 47 432 454 zastavené pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom JAS GROUP s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 47 432 454 v zmysle § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 13.09.2023 VYMAZÁVA.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1