Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R106728

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PEKO HOLDING Ružomberok, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2/1415, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 00 634 948

DEŇ ZÁPISU: 20.05.1991

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 70 / L
Deň zápisu: 20.05.1991,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 07.06.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/74/2021 – 30 zo dňa 09.08.2023, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť PEKO HOLDING Ružomberok, spol. s r.o., so sídlom A. Bernoláka 2/1415, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 634 948, vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť PEKO HOLDING Ružomberok, spol. s r.o., so sídlom A. Bernoláka 2/1415, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 634 948 v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1