Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R106766

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: GYM Security, spol. s r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46947/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1524/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 35 784 431

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2000

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 46947 / S
Deň zápisu: 17.03.2000,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - popis: bez právneho nástupcu ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra podľa § 70 ods. 3 Obch. zákonníka.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.12.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1