Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R106752

OBCHODNÉ MENO: GEVORKYAN, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1232/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 504, Názov obce: Vlkanová, PSČ: 976 31 

IČO: 36 017 205

DEŇ ZÁPISU: 20.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. činnosť v oblasti práškovej metalurgie

3. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

6. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

7. nástrojárstvo

8. tepelné spracovanie kovov

9. povrchová úprava kovov

10. oprava mechanických častí strojov a zariadení

11. zváračské práce

12. konštrukčné práce v oblasti strojárstva

13. výroba zdravotníckych pomôcok

14. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

15. textilná výroba

16. výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Plážou 6873/6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 12.10.1964, Deň vzniku funkcie: 13.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti a mene a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Bátovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sitnianska 13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 29.05.1988, Deň vzniku funkcie: 13.05.2022

Meno a priezvisko: Robert Gevorkyan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad plážou 6, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 02.03.1989, Deň vzniku funkcie: 13.05.2022

Meno a priezvisko: Denisa Riečanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 39, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , Dátum narodenia: 08.05.1978, Deň vzniku funkcie: 13.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 657 272,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 657 272,000000 EUR

AKCIE

Počet: 16657272 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 411/96, zo dňa 16.9.1996 podľa §§ 24, 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10555

2. . Valné zhromaždenie, konané dňa 20.3.1997 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Valné zhromaždenie, konané dňa 14.07.1998 a 9.10.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 3 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.

4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.9.1998 bol schválený Dodatok č.2 k zakladateľskej listine.

5. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2000 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č.4

6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 5.

7. . Konateľ dňa 5.6.2002 vyhotovil úplné znenie zakladateľ- skej listiny v súlade so zák.č. 500/2001.

8. Valné zhromaždenie dňa 6.6.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.

9. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.2.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1