Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R106605

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: EKT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 104974/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 26G, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 31 636 055

DEŇ ZÁPISU: 11.09.1995

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 104974 / B
Deň zápisu: 11.09.1995,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.04.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1