Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R106608

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: KRAMARE s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37436/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 61/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 18 

IČO: 35 953 438

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2005

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 37436 / B
Deň zápisu: 07.09.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.01.2018

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 30.06.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.01.2018

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1