Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R106607

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: INTEGRAL Slovakia s.r.o. - v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16224/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 735 155

DEŇ ZÁPISU: 15.12.1997

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 16224 / B
Deň zápisu: 15.12.1997,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 13.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 21.08.2021

Vstup do likvidácie - popis: dňom zápisu likvidátora do Ochodného registra Okresného súdu Bratislava I

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 10.08.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.08.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1