Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106575

OBCHODNÉ MENO: Slovenská kancelária poisťovateľov

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 983/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 826 58 

IČO: 36 062 235

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2001

PRÁVNA FORMA: Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - správa poistného garančného fondu,

2. - vykonávanie hraničného poistenia,

3. - zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti,

4. - uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd,

5. - spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti,

6. - podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave,

7. - vykonávanie činnosti informačného strediska a na tento účel vedenie registra poistenia zodpovednosti,

8. - na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytovanie informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody,

9. vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Funkcia: predseda správnej rady, Meno a priezvisko: Ing. Todor Todorov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Starej Prachárni 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.06.1963, Deň vzniku funkcie: 15.04.2015

Funkcia: podpredseda správnej rady, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bakeš, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 262/3571, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 21.06.1967, Deň vzniku funkcie: 12.02.2016

Meno a priezvisko: Ing. Slávka Miklošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 5048/152, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 05.02.1969, Deň vzniku funkcie: 06.12.2018

Funkcia: výkonný riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Martin Kaňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovanské nábrežie 1089/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 01.07.1974, Deň vzniku funkcie: 01.10.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Pavol Pitoňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 2218/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 18.07.1975, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Havran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 16785/74B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.05.2023

Spôsob konania v mene právnickej osoby: Za Slovenskú kanceláriu poisťovateľov koná a podpisuje predseda správnej rady. Výkonný riaditeľ je oprávnený vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov v čase medzi zasadnutiami správnej rady, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov kancelárie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Michaela Filipková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecký Štvrtok 488, Názov obce: Plavecký Štvrtok, PSČ: 900 68 , Dátum narodenia: 02.04.1971, Deň vzniku funkcie: 16.04.2013

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ripka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovská 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 22.03.1970, Deň vzniku funkcie: 04.12.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Sládková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 06.06.1993, Deň vzniku funkcie: 01.10.2020

Meno a priezvisko: Ing. Dáša Kučerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 201/6, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 24.01.1974, Deň vzniku funkcie: 01.10.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Fungáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 16648/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 28.04.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica č. N 692/01, Nz 692/01 napísaná dňa 31.10.2001 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh prvého zhromaždenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 22.11.2001, číslo: UFT-007/2001/POIS o schválení štatútu kancelárie.

2. Zápisnica zo zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 3.4.2002.

3. Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 3362/2002 -KM zo dňa 1.8.2002. Zápis zo zasadnutia správnej rady zo dňa 4.9.2002. Manuel Bauer, r.č. XXXXXXXXXXX Búdková 4161/33, Bratislava, podpredseda správnej rady od 4.12.2001 do 3.9.2002.

4. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 09.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 09.12.2002.

5. Zápisnica zo zhormaždenia členov a zápisnica zo zasadnutia správnej rady, ktoré sa konali 08.09.2003.

6. Zápisnica zo zasadnutia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 25.3.2004. Zápis zo zasadnutia kontrolnej komisie Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 16.4.2004. Zápis zo zasadnutia správnej rady SKP zo dňa 27.11.2002.

7. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 15.12.2004.

8. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 12.5.2008.

9. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 16.04.2009.

10. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 23.09.2009.

11. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 08.12.2009.

12. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 24.06.2010.

13. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 5.10.2010.

14. Zápisnica zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2010.

15. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 07.12.2011.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012.

17. Zápisnica kontrolnej komisie zo dňa 16.04.2013.

18. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.10.2013.

19. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 04.12.2013.

20. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 15.04.2015

21. Zápisnica zo zhromaždenia členov zo dňa 08.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1