Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106576

OBCHODNÉ MENO: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

ODDIEL: Pš

VLOŽKA ČÍSLO: 427/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 36 022 047

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1997

PRÁVNA FORMA: Štátny podnik

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky

2. - zabezpečenie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi

3. - vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity

4. - vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu

5. - sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov

6. - plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach

7. - prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku

8. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

9. - spracovanie prírodného kameňa

10. - výkon potápačských prác

11. prenájom mechanizmov a dopravných zariadení

12. vnútroštátna nákladná cestná doprava

13. - vnútrozemská platvba

14. - ubytovacie služby

15. - pohostinská činnosť

16. - vykonávanie trhacích prác

17. - chov rýb

18. - maloobchod v rozsahu voľných živností

19. - výkon činnosti stavbyvedúceho

20. - výkon činnosti stavebného dozoru

21. - vodná doprava-neverejná a verejná

22. - prevádzkovanie vlastnej ochrany

23. - výroba elektriny

24. - rozmnožovanie a kopírovacie práce

25. - kosenie porastov a ozeleňovanie plôch

26. - zemné práce

27. - ťažba riečnych materiálov

28. - činnosť vykonávaná banským spôsobom

29. - informačné služby

30. - vykonávanie zváračských prác

31. - zámočníctvo

32. - stolárstvo

33. - murárstvo

34. - plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti

35. - dispečerské riadenie vodohospodárskych a ostatných podnikových činností

36. určovanie skutočnej výšky poplatkov za odbery podzemných vôd a výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

37. zabezpečovanie činností súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí a činností verejnoprospešného charakteru

38. vykonávanie činností súvisiacich so správou podzemných vôd v rozsahu vymedzenom zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodnách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

39. vykonávanie činností súvisiacich s plánovaním v povodiach a v oblasti povodí

40. správa zverených vodných tokov a zabezpečenie všetkých ich funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi, s vodohospodárskymi dielami a s ostatným majetkom

41. zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov, vodohospodárskych diel a ostatného majetku

42. zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest a vodných častí verejných prístavných bazénov, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné ich národohospodárske využívanie

43. zabezpečovanie úloh obrany a krízového riadenia

44. plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach

45. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

46. poradensko - konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia

47. poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software

48. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

49. geodetické a kartografické práce

50. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

51. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

52. prenájom nebytových a bytových priestorov a pozemkov

53. masérske služby

54. prevádzkovanie sauny

55. požičiavanie športového náradia

56. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

57. poskytovanie služieb intertnetom

58. výroba tepla, rozvod tepla

59. verejné obstarávanie

60. vnútroštátna osobitná pravidelná autobusová doprava

61. vnútroštátna príležitostná autobusová doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: riaditeľ

Funkcia: II. štatutárny zástupca, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Virág, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1689/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 03.01.1959, Deň vzniku funkcie: 02.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Glinda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica Johna Dopyeru 9509/38, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , Dátum narodenia: 31.08.1979, Deň vzniku funkcie: 19.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene štátného podniku: Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ a jeho zástupcovia v uvedenom poradí, samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 80 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Fejer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pružina 1135/0, Názov obce: Pružina, PSČ: 018 22 , Dátum narodenia: 06.11.1967, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 14, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 041 59 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Roman Ivančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Markušova 9, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 07.08.1973, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 69, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 98 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Kuruc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žofie Bosniakovej 4019/26, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 27.02.1971, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jančeka 36, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Repa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Pišúta 1039/7, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 10.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 25, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Eva Kolesárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Repná 204/37, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01 , Dátum narodenia: 24.12.1965, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

OZNAČENIE: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 842 17 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Marián Supek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2677/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 21.08.1977, Deň vzniku funkcie: 21.04.2023

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. David Hlubocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levanduľová 37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 29.06.1973, Deň vzniku funkcie: 09.10.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za štátny podnik: Prokúrou splnomocňuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie prokuristu scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený konať za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik samostatne. Prokurista za SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku uvedenie svoj titul, meno a priezvisko, pripojí dodatok označujúci prokúru („prokurista“), a pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Martina Mancier, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 99/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.04.1984, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Monika Brugošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podtatranského 1, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.08.1970, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Dana Birčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojničky 393, Názov obce: Bojničky, Dátum narodenia: 11.07.1968, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Gašková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 585/6, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 11.04.1979, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Alena Žirošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Hostinského 1718/30, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 07.06.1970, Deň vzniku funkcie: 17.08.2022

ZAKLADATEĽ

Obchodné meno/názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 1, Názov obce: Bratislava

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   890 744 376,250000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Štátny podnik bol založený zakladacou listinou zo dňa 19.12.1996 č. 3555/1996-100 podľa §§ 12, 13 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa ust. §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice. Štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁR- SKY PODNIK Banská Štiavnica preberá v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky vyššieuvedených štátnych podnikov. . Stary spis: Pš 717

2. . Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Ban- ská Štiavnica preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti FAIRWAY, spol. s r.o., S.r.o. 852/B, Nám. arm.gen. L. Svobodu, Bratislava, podľa stavu zisteného mimoriadnou účtovnou závierkou vykonanou ku dňu 31.01.1998.

3. . Zakladateľ v zmysle § 27 zák.č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a rozhodnutím MP SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 štátnemu podniku priznal charakter podniku pre uspokojovanie verejno- prospešných záujmov.

4. . Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia o menovaní dekrétom č. 38-100/2000 zo dňa 29.12.2000 a odvolaní č. 4517/1034/300-2000 zo dňa 14.11.2000.

5. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2001 a jeho dodatkom č. 1 zo dňa 29.3.2001 bola so štátnym podnikom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK so sídlom v Banskej Štiavnici zlúčená príspevková organizácia Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Bratislava, IČO 00 678 015. Štátny podnik sa stáva právnym nástupcom zrušenej príspevkovej organizácie. Zápis je vykonaný na základe rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2060/2001-420 zo dňa 21.3.2001, ktorým bola doplnená zakladacia listina tohoto štátneho podniku a na základe rozhodnutia č. 1469/2001-250/180 zo dňa 14.3.2000 a jeho dodatku č.1 zo dňa 29.3.2001

6. Identifikačné číslo podnikového riditeľstva štátneho podniku: 36022047 05

7. . V súlade s ustanovením§ 40b/, ods. 5 zákona NR SR č. 139/2003 Z.z. z 9. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla zakladateľská pôsobnosť k štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Banská Štiavnica s účinnosťou od 1. mája 2003 z Ministerstva pôdohospo- dárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR. . Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2018/03-420/116 a 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 o založení podniku Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, vyníma sa v súlade s ustanovením §§ 3, 4 a 6 zák. č. 111/1990 o štátnom podniku zo Slovenského vodohospo- dárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica majetok v zmysle citovaného rozhodnutia tak, ako je vyšpecifikovaný v Súhrnnom zisťovacom protokole a vkladá sa do š.p. Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1