Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106568

OBCHODNÉ MENO: RWS Services s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 135427/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 52 270 882

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

3. prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

6. administratívne služby

7. vedenie účtovníctva

8. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Roško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čingovská 1494/15, Názov obce: Košice - mestská časť nad Jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 02.03.1979, Deň vzniku funkcie: 09.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Clura a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krkonošská 2001/16, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 08772878

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 18.08.2022

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: FRDS advisory, k.s., Značka: S2072, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

PREDAJ

Predaj podniku Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 08.08.2023 medzi spoločnosťou RWS Services s. r. o. v konkurze, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 52 270 882, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 135427/B a spoločnosťou Socium družstvo, so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice, IČO: 52 387 950, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1486/V. Spoločnosť Socium družstvo na základe zmluvy o predaji podniku a v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.02.2019 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/33/2022-139 zo dňa 09.08.2022 právoplatným dňa 18.08.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: RWS Services s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 270 882 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382.

3. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 31K/33/2021-265 zo dňa 16.12.2022 právoplatným dňa 28.12.2022 súd odvolal: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382 z funkcie správcu úpadcu RWS Servis s. r. o. v konkurze, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 270 882 a ustanovil úpadcovi správcu: FRDS advisory, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S 2072.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1