Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106542

OBCHODNÉ MENO: Nemocničná a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3178/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 35, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 35 865 679

DEŇ ZÁPISU: 16.09.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecná nemocnica - ambulancie v odboroch: hepatológia, cievna chirurgia,

3. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

6. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

7. vydávanie periodických a neperiodických piblikácií,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

10. organizačné a technické zabezpečenie školení,

11. automatizované spracovanie dát,

12. vedenie účtovníctva,

13. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

14. prieskum trhu a verejnej mienky,

15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

16. reklamná a propagačná činnosť,

17. producentská činnosť v oblasti videotvorby,

18. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti,

19. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

20. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu rekondíciu,

21. prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,

22. opatrovateľská služba,

23. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempoch triedy 3 a 4,

24. stravovacie služby,

25. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecná nemocnica ambulancie v odboroch: - všeobecné lekárstvo, - gynekológia a pôrodníctvo /primárna zdravotná starostlivosť/, - pediatria /špecializovaná/, - vnútorné lekárstvo, - gynekológia a pôrodníctvo /sekundárna zdravotná starostlivosť/, - pneumológia a ftizeológia, - neurológia, - detská neurológia, - dermatovenerológia, - chirurgia, - klinická imunológia a alergiológia, - detská klinická imunológia a alergiológia, - gastroeneterológia, - detská gastroeneterológia, - endokrinológia, - detská endokrinológia, - geriatria, - detská kardiológia, - detská ortopédia, - detská nefrológia, - detská otorinolaryngológia, - detská oftalmológia, - preventívne a pracovné lekárstvo a toxikológia, - ortopédia, - úrazová chirurgia, - oftalmológia, - otorinolaryngológia, - algeziológia, - reumatológia, - kardiológia, - nefrológia, - diabetológia, - poruchy látkovej premeny a výživy, - hematológia, - anesteziológia a intenzívna medicína, - psychiatria, - fyziatria, - balneológia a liečebná rehabilitácia, - funkčná diagnostika, - angiológia, - urológia, - lekárska služba prvej pomoci pre deti a dospelých vrátane výjazdovej služby, - lekárska genetika,

26. stacionár v odbore: - psychiatria, - nefrológia - dialyzačné stredisko,

27. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: - hematológia a transfuziológia, - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, - klinická biochémia, - radiológia, - centrálna sterilizácia, - patologická anatómia,

28. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: - chirurgia, - úrazová chirurgia, - ortopédia, - gynekológia a pôrodníctvo, - otorinolaryngológia, - oftalmológia, - urológia,

29. ústavná starostlivosť v odboroch: - v odbore vnútorné lekárstvo, - v odbore geriatria, - pre dlhodobo chorých, - v odbore chirurgia, - v odbore gynekológia a pôrodníctvo, - v odbore anesteziológia a intenzívna medicína, - v odbore traumatológia, - v odbore ortopédia, - v odbore vnútorné lekárstvo a chirurgia - jednotka intenzívnej starostlivosti,

30. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

31. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

32. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecná nemocnica - ambulancie v odboroch: stomatológia,

33. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých

34. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - Urgentný príjem 1. typu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Kočan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 12A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.11.1972, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchideová 58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 13.12.1970, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za Spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii predseda alebo člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslava Hudečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 72, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 03.05.1957, Deň vzniku funkcie: 20.02.2008

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Veselka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 639/55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 20.03.1969, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Bardún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 3803/27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 05.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 960 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 960 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 15000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je odmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie podľa článku Va stanov spoločnosti a súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 1300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je odmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie podľa článku Va stanov spoločnosti a súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   650,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je odmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie podľa článku Va stanov spoločnosti a súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   600,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je odmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie podľa článku Va stanov spoločnosti a súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 259/03, Nz 67005/03 spísanej dňa 05.08.2003 notárom JUDr. Nűrnbergerovou v zmysle ust. § § 154-220a Obchodného zákonníka.

2. Notárska zápisnica č. N 729/2004, Nz 66314/2004 zo dňa 24.8.2004.

3. Notárska zápisnica č. N 31/2005, NZ 33979/2005, NCRls 33493/2005 zo dňa 21.07.2005.

4. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 22. 05. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 28/2006, Nz 19705/ 2006, NCRIs 19588/2006 z 1.000.000,- Sk na 15.000.000,- Sk.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.2007.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva.

7. Notárska zápisnica N 87/2007, NZ 54968/2007 zo dňa 11.12.2007.

8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 223/2009 Nz 14290/2009 zo dňa 04.05.2009.

9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 156/2009 Nz 28525/2009 zo dňa 24.08.2009.

10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 61/2010 Nz 9231/2010 zo dňa 17.03.2010.

11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 148/2011 Nz 17830/2011 zo dňa 17.05.2011.

12. Notárska zápisnica č. N 352/2012, Nz 21206/2012, NCRls 21645/2012 zo dňa 13.06.2012.

13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012.

14. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 360/2013, Nz 19780/2013, NCRls 20190/2013 zo dňa 12.06.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 481/2013, Nz 25829/2013, NCRls 26330/2013 zo dňa 31.07.2013.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11. 2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1