Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R106458

OBCHODNÉ MENO: ampula s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172275/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 1101/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 55 707 173

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch., Mgr. art. Ján Ťupek, PhD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 1101/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 24.11.1976, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch., Mgr. art. Ján Ťupek, PhD, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 1101/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 24.11.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1