Obchodný vestník 177/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.09.2023
K052246
Spisová značka: 1OdK/182/2023
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Luptáková, nar. 17. 07. 1955, trvale bytom
Horné Hámre 159, 966 71 Horné Hámre, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Anna Luptáková, s miestom
podnikania 966 71 Horné Hámre 199, IČO: 17 989 337, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965
01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Luptáková, nar. 17. 07.
1955, trvale bytom Horné Hámre 159, 966 71 Horné Hámre, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Anna
Luptáková, s miestom podnikania 966 71 Horné Hámre 199, IČO: 17 989 337.

II. Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III. Ustanovuje správcu: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné
záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 218 425, zn.: S1782.

IV. V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob
prihlasovania pohľadávok a lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.

V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.

VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý
pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.

VII. Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.

VIII. Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predl
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa predchádzajúcej vety                             je oprávnený podať dlžník alebo
veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198
ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci
deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49  ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva  u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára (www.slovensko.sk <http://www.slovensko.sk>) do elektronickej schránky správcu (musí byť autorizovaná)
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s
ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa neprihliada.

V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky  bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b                  a 166c), len v konkurze alebo
splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú                             pred vyhlásením konkurzu.

V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky                       za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň                    a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej                         s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou                            v konkurznom konaní alebo v
konaní o určení splátkového kalendára.

V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky  a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby,
ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola
prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.

Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.

Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.

Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.

Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, pokračoval vo výkone podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti alebo začal podnikať, v prípade
nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť;                      na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať,                      že sa úmyselne priviedol do
platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci
alebo poverená osoba podľa osobitného predpisu,8aa),
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.

Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.

Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní                   o návrhu na zrušenie oddlženia
pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.09.2023
JUDr. Daniel Ivanko, PhD., sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1