Obchodný vestník 177/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.09.2023
K052232
Spisová značka: 32K/8/2017


Mestský súd Košice v právnej veci úpadcu: MEDIA TREND, s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce,
IČO: 45 929 289, uznesením zo dňa 14.08.2023, č. k.: 32K/8/2017-220, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu
pre nedostatok majetku; zároveň súd predmetným uznesením nepriznal správcovi podstaty: Ing. Viliam Lafko, so
sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1424, odmenu z výťažku a ani náhradu preukázaných
výdavkov.

Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2023.
Mestský súd Košice dňa 11.9.2023
Mgr. Martin Jančáry, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1