Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106901
Spisová značka: 5CbR/22/2022


Okresný súd Žilina

OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva)  HAROSTAV s.r.o. so sídlom: SNP 1372, 039 01
Turčianske Teplice,  IČO: 47 497 441,   zapísanej v obchodnom registri  Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka
číslo: 60631/L, vedenej pod spisovou značkou 5CbR 22/2022 uverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku
spoločnosti /družstva/ v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak  v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti
/družstva/, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením
spoločnosti /družstva/ podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho
odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti /družstva/,
obchodná spoločnosť /družstvo/ bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 11.9.2023
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1