Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106898
Spisová značka: 38CbR/13/2018
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.


Okresný súd Trenčín podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku  obchodnej
spoločnosti TONAKOV, spol. s r.o., Dvor Poľno Vtáčnik, a.s. 18, 972 21 Nitrianske Sučany, IČO 36 297 747
Okresný súd Trenčín poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a
osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu
a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.

Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1