Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106897
Spisová značka: 38CbR/28/2020
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.


Okresný súd Trenčín podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku  obchodnej
spoločnosti Facehome Development s.r.o., Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO 50 058 983.
Okresný súd Trenčín poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a
osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu
a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1