Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106892
Spisová značka: 38CbR/20/2020
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.


Okresný súd Trenčín podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku  obchodnej
spoločnosti CONTRACT CONSULT, s.r.o., ul. Školská 226/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 307 432.
Okresný súd Trenčín poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a
osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu
a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1