Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106891
Spisová značka: 38CbR/106/2018
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti.


Okresný súd Trenčín podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadku  obchodnej
spoločnosti IQcomplet s.r.o., Dolné Držkovce 318, 956 54 Veľké Držkovce, IČO 47 379 090
Okresný súd Trenčín poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné orgány a
osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu
a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 11.9.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1