Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106889
Spisová značka: B1-32CbR/579/2017
Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestského
súdu Bratislava III č. k. B1-32CbR/579/2017 - 9 zo dňa 27.06.2023 zrušil obchodnú spoločnosť CONDIO, s. r. o. ,
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 555 111. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 27.6.2023
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1