Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106874
Spisová značka: B1-25CbR/174/2018
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I č. k. 25CbR/174/2018 - 12 zo dňa 28.04.2023 zrušil obchodnú spoločnosť TRADING COMPANY GROUP
SLOVAKIA s. r. o. , Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 711 671. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
02.06.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 28.4.2023
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1