Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106871
Spisová značka: B1-49CbR/4/2021
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I č. k. 49CbR/4/2021 - 7 zo dňa 27.04.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Clean Beauty s. r. o. ,
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 151 221. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.06.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 27.4.2023
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1