Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106870
Spisová značka: B1-25CbR/215/2018
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I č. k. 36CbR/215/2018 - 26 zo dňa 28.04.2023 zrušil obchodnú spoločnosť WOLLEMIA, s. r. o. , Boženy
Němcovej 8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 719 564. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 02.06.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 28.4.2023
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1