Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106869
Spisová značka: B1-36CbR/173/2018
Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I č. k. 36CbR/173/2018 - 13 zo dňa 28.04.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Farmagestione & Servizi, s. r.
o. , Haydnova 11, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 199 307. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 02.06.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 28.4.2023
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1