Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106868
Spisová značka: B1-25CbR/448/2017
OZNAMUJE,
že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti Miro Bau s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 43 790
712, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 48523/B, zverejňuje
oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti,
osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti,
podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu
výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, obchodná spoločnosť bude
vymazaná z obchodného registra.
Mestský súd Bratislava III dňa 7.9.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1