Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106866
Spisová značka: B1-33CbR/83/2020
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. B1-33CbR/83/2020 - 22 zo dňa 2.8.2023 zrušil obchodnú spoločnosť SLOVENSKÉ FILMOVÉ
ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 733/42, 811 06 Bratislava, IČO: 46 485 074. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 2.8.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1