Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106865
Spisová značka: B1-36CbR/249/2019
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. B1-36CbR/249/2019 - 22 zo dňa 16.6.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Kinkora s. r. o., Svetlá
1, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 539 442. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 16.6.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1