Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106855
Spisová značka: B1-33CbR/215/2019
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. B1-33CbR/215/2019 - 6 zo dňa 31.7.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Širka Color plus s.r.o.,
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 974 734. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 31.7.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1