Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106851
Spisová značka: B1-47CbR/61/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. B1-47CbR/6612022 - 4 zo dňa 10.7.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Helske 8, s.r.o.,
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 025 934. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 10.7.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1