Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106847
Spisová značka: B1-47CbR/29/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. 47CbR/29/2022 - 10 zo dňa 7.7.2023 zrušil obchodnú spoločnosť Portline s. r. o., Karpatské
námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 070 928. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 7.7.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1