Obchodný vestník 177/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 18.09.2023
R106846
Spisová značka: B1-47CbR/6/2022
Oznámenie o zrušení spoločnosti

Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. 47CbR/6/2022 - 6 zo dňa 6.7.2023 zrušil obchodnú spoločnosť WESTBROK s. r. o.,
Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 53 157 923. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.8.2023.
Mestský súd Bratislava III dňa 6.7.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1