Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R105193

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Tyregroup, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48843/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 182 169

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 48843 / N
Deň zápisu: 02.02.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.08.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/13/2022-33 zo dňa 20.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2023, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Tyregroup, s. r. o., so sídlom Rázusova 12, 949 01 Nitra, IČO: 52 182 169, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 48843/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1