Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R105191

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: HOOPPS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45247/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Semerovce 96, Názov obce: Dolné Semerovce, PSČ: 935 85 

IČO: 51 481 235

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2018

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 45247 / N
Deň zápisu: 13.03.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.08.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/16/2022-27 zo dňa 18.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2023, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti HOOPPS s.r.o., so sídlom Dolné Semerovce 96, 935 85 Dolné Semerovce, IČO: 51481235, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45247/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1