Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R105192

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SPECIAL ROAD s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43309/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 21, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 50 906 178

DEŇ ZÁPISU: 23.05.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 43309 / N
Deň zápisu: 23.05.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Súd na základe výzvy exekútora č. 247EX 178/2020 na bezodkladný výmaz spoločnosti a zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v zmysle §61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 24/2023 vydanom dňa 03.02.2023 z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 43309/N v y m a z u j e dňa 07.09.2023 obchodnú spoločnosť SPECIAL ROAD s.r.o., Komenského 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 906 178.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1