Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R105190

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: D.O.GAME, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50701/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. priateľstva 1375/1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 211 616

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 50701 / N
Deň zápisu: 02.06.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Súd na základe výzvy exekútora č. 397EX 41/2019 na bezodkladný výmaz spoločnosti a zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v zmysle §61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 187/2021 vydanom dňa 29.09.2021 z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 50701/N v y m a z u j e dňa 07.09.2023 obchodnú spoločnosť D.O.GAME, s.r.o., Nobelova 3261/42, 831 02 Bratislava, IČO: 46 211 616.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1