Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R105189

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Animax s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27170/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sústružnícka 1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 45 355 983

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 27170 / N
Deň zápisu: 28.01.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.08.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 30CbR/11/2022-39 zo dňa 13.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2023, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Animax s. r. o., so sídlom Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, IČO: 45355983, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27170/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1