Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105171

OBCHODNÉ MENO: L. T. T. FORTRESS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2674/N

SÍDLO:  Názov obce: Moča 472, PSČ: 946 37 

IČO: 34 151 184

DEŇ ZÁPISU: 02.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ondrej Németh, Bydlisko: Názov obce: Moča 472, PSČ: 946 37 , Dátum narodenia: 15.08.1964, Deň vzniku funkcie: 05.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ondrej Németh, Bydlisko: Názov obce: Moča 472, PSČ: 946 37 , Dátum narodenia: 15.08.1964

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.1996 v súlade s ustanoveniami §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7515

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 28.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

3. Spoločenská zmluva zo dňa 17.10.1996 bola menená dodatkom č. 2 zo dňa 6.3.2003, ktorým bola prispôsobená zák. č. 500/2001 Z.z.

4. Obvodný úrad Komárno, odbor živnostenského podnikania rozhodnutím o zrušení živnostenského oprávnenia zo dňa 22.09.2015, č. OU-KN-OZP-2015/010483-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2015, zrušil spoločnosti L. T. T. FORTRESS s.r.o. živnostenské oprávnenie v celom rozsahu.

5. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 18.08.2023 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 28CbR/37/2023.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1