Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105169

OBCHODNÉ MENO: ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10013/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Československej armády 29, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 520 594

DEŇ ZÁPISU: 26.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

4. projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky

5. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

6. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacih zariadení

7. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. výroba komunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky

9. výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení

10. výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

11. zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

12. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

13. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

14. vykonávanie zváracích prác

15. povrchová úprava kovových výrobkov

16. počítačové služby

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

22. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

23. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

24. verejné obstarávanie

25. vedenie účtovníctva

26. prenájom hnuteľných vecí

27. finančný lízing

28. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Barát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničná ulica 307/7, Názov obce: Tlmače - Lipník, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 22.10.1958, Deň vzniku funkcie: 21.09.2012

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Bevilaqua, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29.augusta 58/14, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 16.03.1961, Deň vzniku funkcie: 21.09.2012

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Barát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďatelinová 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.10.1982, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Lívia Bevilaqua, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 4, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 11.03.1968, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Radoslava Yusmantoro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipník, Viničná ulica 307/7, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 26.06.1985, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Faško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 4, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 22.03.1988, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 034,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 034,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1001 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: IEI - ID, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Andreja Sládkoviča 24, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , IČO 47 705 981

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnsoť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 26.03.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 20.05.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.01.1999.

3. Spoločnosť rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13.12.1999 dala stanovy do súladu so zák. č. 127/1999 Z.z..

4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2000 rozhodlo o zmene osôb v orgánoch spoločnosti.

5. Zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2023 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Ul. Andreja Sládkoviča 24, 934 01 Levice, IČO: 36 520 594 so spoločnosťou IEI – ID, a.s., so sídlom Ul. Andreja Sládkoviča 24, 934 01 Levice, IČO: 47 705 981 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sr, vložka č. 10483/N. Zmluva o zlúčení zo dňa 21.03.2023 vo forme notárskej zápisnice č. N 83/2023 NZ 7630/2023 NCRIs 7894/2023 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s., ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou IEI – ID, a.s., ako zanikajúcou spoločnosťou. Spoločnosť ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Ul. Andreja Sládkoviča 24, 934 01 Levice, IČO: 36 520 594 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sr, vložka č. 10013/N sa stáva dňom 21.04.2023 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti IEI – ID, a.s., so sídlom Ul. Andreja Sládkoviča 24, 934 01 Levice, IČO: 47 705 981 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sr, vložka č. 10483/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 21.04.2023, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1