Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105287

OBCHODNÉ MENO: Ci corporation, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10561/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 866/10, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 53 033 701

DEŇ ZÁPISU: 09.04.2020

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. vedenie účtovníctva

8. administratívne služby

9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. sťahovacie služby

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. finančný lízing

13. prenájom hnuteľných vecí

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. prípravné práce k realizácii stavby

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. dizajnérske činnosti

18. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Cirbus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Huszova 4994/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 01.09.1983, Deň vzniku funkcie: 09.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing Ján Hollý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 10.08.1973, Deň vzniku funkcie: 18.01.2022

Meno a priezvisko: Eva Návojská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 119/27, Názov obce: Gánovce, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 11.12.1983, Deň vzniku funkcie: 22.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Cirbus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Huszova 4994/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 15.03.1989, Deň vzniku funkcie: 17.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Áno - Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom v prospech ostatných akcionárov. V prípade prevodu akcií spoločnosti na tretie osoby majú akcionári predkupné právo na akcie prevádzajúceho akcionára. Svoj zámer previesť akcie spoločnosti na tretiu osobu je akcionár povinný oznámiť ostatným akcionárom na zasadnutí valného zhromaždenia prípadne písomne na poslednú známu adresu akcionára. Predkupné právo musí akcionár uplatniť u prevádzajúceho akcionára do (30) dní od zasadnutia valného zhromaždenia na ktorom bol odsúhlasený prevod akcií, a to písomne. Do uplynutia tejto lehoty nesmie prevádzajúci akcionár previesť akcie na inú osobu. Ak akcionári spoločnosti nevyužijú svoje predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo zaniká. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií, a to pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade neuplatnenia si predkupného práva je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu a to aj bez súhlasu valného zhromaždenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1