Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R105117

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TRIMENT DS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24100/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká ulica 270/1, Názov obce: Trhová Hradská, PSČ: 930 13 

IČO: 44 862 491

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 24100 / T
Deň zápisu: 22.07.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 30.04.2022

Právny dôvod zrušenia: Okresný súd Trnava Uznesením sp. zn. 28CbR/5/2017-4 zo dňa 28.03.2022, právoplatným dňa 30.04.2022 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68b ods. 1 písm. e) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1