Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R105118

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: YASAKA, s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19077/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diakovská cesta 15, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 

IČO: 36 685 453

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2006

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 19077 / T
Deň zápisu: 11.10.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 02.06.2023

Vyhlásenie konkurzu - popis: Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 60K/8/2023-79 zo dňa 22.05.2023, právoplatným dňa 02.06.2023, bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka YASAKA, s.r.o., IČO: 36 685 453, so sídlom Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 19077/T.

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: JUDr. Ladislav Zselinszky, Značka: S1328, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 28/7, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , IČO 42 159 059, Deň vzniku funkcie: 02.06.2023

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.08.2023

Právny dôvod zrušenia: ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1