Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R105146

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: INDUSTRY LOGISTICS & MANAGEMENT, s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22482/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 420/2, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 45 339 180

DEŇ ZÁPISU: 12.01.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 22482 / R
Deň zápisu: 12.01.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.05.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1