Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105224

OBCHODNÉ MENO: LMD Group, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73923/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 873 021

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba potravinárskych výrobkov

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Textilná výroba

11. Odevná výroba

12. Spracovanie kože

13. Výroba obuvi a kompotentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

14. Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním

15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

16. Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

17. Výroba koksu a rafinovaných produktov

18. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

19. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

20. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

22. Keramická výroba

23. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

24. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

25. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

26. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

27. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

28. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

29. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

30. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

31. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

32. Výroba bižutérie a suvenírov

33. Výroba hudobných nástrojov

34. Výroba hračiek a hier

35. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

36. Výroba sviečok a tieniacej techniky

37. Výroba zdravotníckych pomôcok

38. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

39. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

40. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

41. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

42. Prípravné práce k realizácii stavby

43. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

44. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

45. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

46. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

47. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

48. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

49. Sťahovacie služby

50. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

51. Prevádzkovanie úschovní

52. Kuriérske služby

53. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

54. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

55. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

56. Prevádzkovanie výdajne stravy

57. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

58. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

59. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

60. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

61. Finančný lízing

62. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

63. Záložne

64. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

65. Faktoring a forfaiting

66. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

67. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

68. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

69. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

70. Vedenie účtovníctva

71. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

72. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

73. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

74. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

75. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

76. Dizajnérske činnosti

77. Fotografické služby

78. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

79. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

80. Služby požičovní

81. Prenájom hnuteľných vecí

82. Informačná činnosť

83. Čistiace a upratovacie služby

84. Administratívne služby

85. Verejné obstarávanie

86. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

87. Prevádzkovanie jaslí

88. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

89. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

90. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

91. Poskytovanie sociálnych služieb

92. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

93. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

94. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

95. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

96. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

97. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

98. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

99. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dodecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 12.10.1988, Deň vzniku funkcie: 25.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dodecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 12.10.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1