Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105241

OBCHODNÉ MENO: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10545/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Váhu 6, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 06 

IČO: 36 672 271

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel

2. montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu

3. výroba priemyselných hnojív

4. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

5. čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí

6. meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd

7. protikorózna ochrana

8. výkon činnosti stavbyvedúceho

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. výkon činnosti stavebného dozoru

11. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb

14. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

15. prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1

16. prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1

17. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

18. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

19. maloobchod v rozsahu voľných živností

20. technické testovanie, meranie a analýzy

21. vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete

22. vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou

23. vykonávanie technických prehliadok potrubí

24. vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou

25. vnútroštátna nákladná cestná doprava

26. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

27. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v malých vodných elektrárňach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Kubáň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 2041/14, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 26.04.1975, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Stanislav Javorka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1642/37, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 04.01.1980, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Miroslav Zuberec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Bernoláka 1408/23, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 30.04.1971, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Igor Tulinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valaská Dubová 135, Názov obce: Valaská Dubová, PSČ: 034 95 , Dátum narodenia: 20.03.1976, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Markovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalameny 133, Názov obce: Kalameny, PSČ: 034 82 , Dátum narodenia: 20.11.1985, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kuzma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská Osada 112, Názov obce: Liptovská Osada, PSČ: 034 73 , Dátum narodenia: 26.05.1969, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Emil Maretta, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zarevúca 4935/24, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 02.04.1983, Deň vzniku funkcie: 01.09.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti ani ich zaťažovať.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Vlasta Hubová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andrea Hlinku 8271/85, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 06 , Dátum narodenia: 21.01.1970, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: Ladislav Kopanica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsterna Björnsona 8068/5, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 06 , Dátum narodenia: 09.02.1964, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Šimová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižná Revúca 71, Názov obce: Liptovské Revúce, PSČ: 034 74 , Dátum narodenia: 28.09.1978, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Klopta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 2042/17, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 06.11.1978, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Meno a priezvisko: Ing. Vendelín Ružička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Sladkého 1212/2, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 16.05.1960, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stankovany 283, Názov obce: Stankovany, PSČ: 034 92 , Dátum narodenia: 10.08.1960, Deň vzniku funkcie: 13.03.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 870 118,440000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 870 118,440000 EUR

AKCIE

Počet: 316196 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  24,890000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., so sídlom Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vznikla ako nástupnícka spoločnosť obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256 v dôsledku rozdelenia.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1