Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105355

OBCHODNÉ MENO: Pasta Group, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48874/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 492/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 53 058 216

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Vedenie účtovníctva

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Služby požičovní

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Čistiace a upratovacie služby

17. Administratívne služby

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

21. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

22. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

23. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

24. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

25. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

26. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

27. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

28. Výroba koksu a rafinovaných produktov

29. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

30. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

31. Výroba výrobkov z gumy a plastov

32. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

33. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

34. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

35. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

36. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

37. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

38. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

39. Výroba zdravotníckych pomôcok

40. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

41. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

42. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

43. Záložne

44. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

45. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

46. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

47. Prevádzka malých plavidiel

48. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

49. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

50. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

51. Verejné obstarávanie

52. Finančný lízing

53. Faktoring a forfaiting

54. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

55. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

56. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

57. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

58. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

59. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

60. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

61. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

62. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

63. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

64. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

65. Prevádzkovanie jaslí

66. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

67. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

68. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

69. Poskytovanie sociálnych služieb

70. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

71. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

72. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

73. Poskytovanie služieb osobného charakteru

74. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Durila, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 492/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 30.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavol Durila, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 492/12, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 30.06.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1