Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Košice - Zmena zápisov
R105327

OBCHODNÉ MENO: DETONICS S.A. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44314/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 28, Názov obce: Košice - Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 51 807 955

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vyhľadávanie nevybuchnutej munície

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. vykonávanie trhacích prác

4. projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

5. výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície

6. ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní

7. činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho lomu a vedúceho bane

8. projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu

9. skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov

10. skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície

11. skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície

12. vykonávanie ohňostrojových prác

13. predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

14. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície

15. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov

16. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov

17. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra

18. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov

19. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B

20. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C

21. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D

22. odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E

23. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

24. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

25. vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

26. služby súvisiace s počitačovým spracovaním údajov

27. fotografické služby

28. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

29. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

30. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

31. technik požiarnej ochrany

32. technicko poradenský servis v oblasti opráv a údržby žiaruvzdorných výmuroviek hutníckych a priemyselných pecí

33. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná činnosť

34. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

35. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

36. zámočníctvo

37. kovoobrábanie

38. opravy pracovných strojov

39. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

40. opravy karosérií

41. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

42. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obstarávania služieb spojených s realizáciou inžinierskeho diela

43. sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

44. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

45. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch

46. zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov

47. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním

48. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach

49. osobitné zásahy do zemskej kôry

50. likvidácia starých banských diel

51. sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave

52. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov

53. letecké práce

54. geologické práce: geofyzikálne práce

55. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Fehér, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 36/156, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01 , Dátum narodenia: 19.05.1966, Deň vzniku funkcie: 13.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Fehér, PhD., Bydlisko: Názov obce: Debraď 153, PSČ: 045 01 , Dátum narodenia: 19.06.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Fehér, Bydlisko: Názov obce: Debraď 153, PSČ: 045 01 , Dátum narodenia: 04.02.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1