Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R105273

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: RAPOCO, s. r. o. "v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39470/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Areál PPS 1735, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 

IČO: 46 817 255

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 39470 / S
Deň zápisu: 09.10.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 20.04.2020

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 20.04.2020

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1