Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105084

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Kids University, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 128832/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 47, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 51 643 031

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2018

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 128832 / B
Deň zápisu: 31.05.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 16.08.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 36CbR/265/2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1