Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Výmazy
R105088

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TO-GR SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45192/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 36 755 681

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2007

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 45192 / B
Deň zápisu: 22.03.2007,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 07.09.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 31.07.2023

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 25CbR/33/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1