Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R104888

OBCHODNÉ MENO: Caporegimo s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172157/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 55 714 064

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Verejné obstarávanie

3. Vedenie účtovníctva

4. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

10. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

11. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

12. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

13. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

14. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

15. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

16. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

17. Výroba koksu a rafinovaných produktov

18. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

19. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

20. Výroba výrobkov z gumy a plastov

21. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

23. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

24. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

25. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

26. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

27. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

28. Výroba zdravotníckych pomôcok

29. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

30. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

31. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

32. Prípravné práce k realizácii stavby

33. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

34. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

35. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

36. Záložne

37. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

38. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

39. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

40. Prevádzka malých plavidiel

41. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

42. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

43. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

44. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

45. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

46. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

47. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

48. Finančný lízing

49. Faktoring a forfaiting

50. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

51. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

52. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

53. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

54. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

55. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

59. Čistiace a upratovacie služby

60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

63. Prevádzkovanie jaslí

64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

67. Poskytovanie sociálnych služieb

68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

72. Poskytovanie služieb osobného charakteru

73. Pravidelná kontrola detského ihriska

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Kozáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6352/92B, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 14.12.1956, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Kozáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 6352/92B, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 14.12.1956

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1